КОМУНАЛНО ПЛУЖИНЕ Д.О.О.

ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

1

Водоснабдијевање – снабдијевање питком водом

2

Одвођење и пречишћавање отпадних вода

3

Сакупљање, обрада и одлагање безопасног отпада са јавних површина

4

Сакупљање и одлагање опасног отпада

5

Одржавање чистоће у општинском центру

6

Уређење и одржавање спортско-рекреативних површина и градског зеленила у општинском центру

7

Уређење и одржавање градског гробља и обављање погребних услуга

8

Чишћење локалних путева и градских улица у зимском и љетњем периоду

9

Јавни превоз путника у локалном саобраћају

10

Обављање и других Дјелатности, које се утврђују Статутом Друштва

НОВОСТИ