У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

Насеље Плужине са околином довољно је уређено и чисто да може послужити другима као примјер доброг и ваљаног пословања.

Основне информације

Друштво послује под називом: Друштво са ограниченом одговорношћу ,,Комунално Плужине“ Плужине.

Скраћени назив Друштва је Д.О.О. ,,Комунално Плужине“ .

Сједиште друштва: Лазара Сочице б.б., Плужине 

ПИБ: 02010348

ПДВ Регистрациони број: 42/31-00017-3

Шифра дјелатности: 3900

Доо Комунално Плужине је основано одлуком Скупштине Општине Плужине бр. 03-66/1, од 30.07.2018. године, која је објављена у ,,Службеном листу Црне Горе – општински прописи“ број 30/18.

Статут д.о.о. ,,Комунално Плужине” Одбор директора је усвојио на сједници одржаној 18.12.2019. године, а Одлуком Скупштине Општине Плужине бр. 03-248/1, од 27.12.2018. године дата је сагласност на Статут д.о.о. ,,Комунално Плужине”

Доо Комунално Плужине је регистровано Рјешењем Пореске управе Владе Црне Горе бр. 42-01-000149-3, од 16.01.2019. године, у Централни регистар привредних субјеката, чиме је извршено коначно пререструктуирање из  Jавног стамбено комуналног предузећа Плужине у Друштво са ограниченом одговорношћу ,,Комунално Плужине”.

Дјелатност

Између Општине Плужине и д.о.о. ,,Комунално Плужине, је на основу члана 74 Закона о комуналним дјелатностима закључен Уговор о повјеравању обављања комуналних дјелатности и коришћењу комуналне инфраструктуре и других средстава у својини Општине Плужине бр.01-467, од 27.05.2019. године.

Друштво са ограниченом одговорношћу Комунално Плужине обавља следеће дјелатности:

 • 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
 • 37.00 Уклањање отпадних вода,
 • 38.00 Сакупљање, обрада и одлагање отпада,
 • 38.11 Сакупљање безопасног отпада,
 • 38.12 Сакупљање опасног отпада,
 • 38.32 Рециклажа сортираног отпада,
 • 42.11 Издрадња путева и аутопутева,
 • 42.21 Изградње цјевовода,
 • 43.11 Рушење објеката
 • 43.21 Постављање електричних инсталација,
 • 52.21 Услужне дјелатности у копненом саобраћају,
 • 81.29 Услуге осталог чишћења,
 • 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
 • 96.03 Погребне и сродне дјелатности.
НАШ ТИМ

ОНИ УПРАВЉАЈУ ПРЕДУЗЕЋЕМ

Слободан Делић
Предсједник Одбора директора
Правник
Стеван Богдановић
Члан Одбора директора
Руководилац грађевинских машина
Жељко Мићановић
Члан Одбора директора
Представник запослених
Раденко Живковић
в.д. Директора
Дипломирани економиста
Рјешењем Скупштине Општине Плужине бр. 03-190/1 именовани су чланови Одбора директора д.о.о. ,,Комунално Плужине”.
Одлуком Одбора директора бр. 01-582, од 31.12.2018. године, за вршиоца дужности директора изабран је Раденко Живковић.