O НАМА

Насеље Плужине као општински центар временом се ширило, па се указала потреба за формирањем предузећа за обављење комуналних дјелатности.

Комунално Плужине д.о.о.

Кратак историјат нашег предузећа

5. октобар 1959.

Формиран режијски одбор, чији је задатак био испорука комуналних производа и пружање комуналних услуга.

Ова услужна организација на самом почетку рада је у свом саставу имала  и занатске радионице: ковачница, обућар, лимар, вуновлачара, фризер и др.

1963.

Режијски одбор мијења име у Комунално предузеће Плужине.

Дјелатност Комуналног предузећа временом се проширивала, тако да се поред наведених послова  бавило и пробојем и изградњом путева до пивских села и то са примитивном механизацијом. И данас се старији пивљани сјећају тога рада, и са задовољством коментаришу да су радници Комуналног предузећа пивљанима учинили живот условнијим. Већина путних праваца се градило кроз кањоне. Иако је све предузимано како би безбједност радника била на задовољавајућем нивоу, то није било довољно, па је долазило и до несрећних случајева. И данас радници чувају од заборава све оно кроз шта су пролазили запослени у Комуналном предузећу.

Са правом и поносом можемо истаћи да су у већини пивских села прво дошле машине Комуналног предузећа.

Изградњом Хидроелектране ,,Пива“ и измијештањем  насеља на садашњу локацију Комунално предузеће наставља са својим радом.

Дјелатности Комуналног предузећа се модификују. Неке се искључују, а Статутом предузећа се уводе друге дјелатности, попут централног гријања насеља и језерског и друмског локалног саобраћаја до села која су потапањем дијела кањона Пиве, Врбнице и Комарнице остала ,,одсјечена“ од општинског центра.

Поред осталих у континуитету су рађени и значајни и обимни послови на одржавању локалних путева и чишћењу снијегa током зимског периода.

Новоизграђено насеље се на самом почетку водоснабдијевало из Смријечна (Тадића врело). Касније, осамдесетих година прошлог вијека Електропривреда Црне Горе, реализујући своје обавезе које је преузела изградњом ХЕ ,,Пива“ изграђује водовод Сутулија – Плужине, одакле се и данас насеље Плужине снабдијева водом.

30. јун 1990.

Комуналном предузећу се припаја СИЗ (Самоуправна интересна заједница), и од тада Комунално предузеће послује под називом ,,Јавно стамбено комунално предузеће Плужине“ (ЈСКП Плужине).

16. јануар 2019.

У складу са законским обавезама дошло до пререструктуирања из Јавног стамбено комуналног предузећа Плужине у Друштво са ограниченом одговорношћу ,,Комунално Плужине“, преуредивши том приликом сва акта и задржавајући своје основне Дјелатности.

Данас, Дјелатности ДОО ,,Комунално Плужине“ су:

  • Водоснабдијевање – снабдијевање питком водом;
  • Одвођење и пречишћавање отпадних вода;
  • Сакупљање, обрада и одлагање безопасног отпада са јавних површина;
  • Сакупљање и одлагање опасног отпада;
  • Одржавање чистоће у општинском центру;
  • Уређење и одржавање спортско-рекреативних површина и градског зеленила у општинском центру;
  • Уређење и одржавање градског гробља и обављање погребних услуга;
  • Чишћење локалних путева и градских улица у зимском и љетњем периоду;
  • Јавни превоз путника у локалном саобраћају;
  • Обављање и других Дјелатности, које се утврђују Статутом Друштва

Један дио пивских села у сушном периоду има проблема са водоснабдијевањем, па ДОО ,,Комунално Плужине” са специјализованим возилом (аутоцистијерна) врши и снабдијевање мјештана пивских села водом за пиће.

Из свега наведеног можемо са правом закључити да је Комунално предузеће имало велику улогу у развоју Општине Плужине, и да је побољшало квалитет живота становницима Пиве.
Цијенимо да је коментар на мјесту ако кажемо да је насеље Плужине са околином довољно уређено и чисто да може послужити другима као примјер доброг и ваљаног пословања.
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДОСАДАШЊИ ДИРЕКТОРИ

Перо Радојевић
Радован Николић
Будо Јокановић
Симо Миличић
Јован Недић
Радован Бошњак
Због потапања дијела документације Комуналног предузећа приликом изградње Хидроелектране ,,Пива“, не постоје прецизни подаци о наведеним директорима Комуналног предузећа.
Драгољуб Жарковић
По занимању геометар, рођен је 07.11.1933. године, у селу Недајно, општина Плужине. Функцију директора Комуналног предузећа обављао је од 05.03.1971. до 24.11.1982. године.
Слободан Делић- Бајо
По занимању економста, рођен 24.11.1932. године, у селу Борковићи, општина Плужине. Вршио је функцију директора Комуналног предузећа од 24.11.1982 до 13.03.1986. године.
Васиљ Ђукановић
По занимању грађевински инжињер, рођен је 25.05.1960. године, у селу Ластва, општина Цетиње. Вршио је функцију директора Комуналног предузећа од 03.03.1986 до 14.05.1993. године.
Обрад Јововић
По занимању КВ грађевински техничар, рођен 27.03.1957. године, у селу Забрђе, општина Плужине. Био је директор ЈСКП Плужине од 14.05.1993 до 05.08.1998. године.
Димитрије Бошњак
Дипл. машински инжињер, рођен је 29.01.1967. године у селу Безује, општина Плужине. Вршио је функцију директора ЈСКП Плужине од 03.12.1998. до 25.01.2001. године.
Раденко Живковић
Дипл. економиста, рођен је 16.08.1958. године, у селу Шарићи, општина Плужине; ступио је на функцију директора ЈСКП Плужине 25.01.2001. године и тренутно обавља исту функцију.