19/02/2021

ДОО ,,Комунално Плужине” добило сагласност од стране Регулаторне агенције за енергетику и Скупштине општине Плужине на предложене цијене комуналних услуга водоснабдијевања и одвођења комуналних отпаних вода за 2021. годину!

Наиме,чланом 49, став 1 тачка 5 Закона о комуналним дјелатностима (,,Службени лист Црне Горе”, бр. 55/16 и 66/19) прописано је да Регулаторна агенција за енергетику и регулисане комуналне дјелатности даје сагласност на предлог цијена за обављање регулисаних комуналних дјелатности.
Чланом 54 став 1 Закона о комунални дјелатностима, прописано је да цијену за обављање комуналних дјелатности утврђује вршилац регулисане комуналне дјелатности, док је чланом 55 став 1 утврђено да захтјев за давање сагласности на висину цијене комуналне услуге вршилац комуналне дјелатности подноси скупштини јединице локалне самоуправе.
Ближи елементи, начин утврђивања цијене за обављање регулисане комуналне дјалатности, начин давања сагласности на предлог цијена услуге, рокови за подношење и садржина захтјева за давање сагласности на предлог цијена услуга и друга питања од значаја за утврђивање предлога цијене услуге утврђени су Методологијом за утврђивање цијена за обављање регулисаних комуналних дјелатности (“Службени лист ЦГ”, број 56/20).
Такође, чланом 33 Методологије предвиђено је да ће се у периоду од пет година постепено изједначавати цијене услуга за правна и физичка лица.
Стојимо на располагању нашим корисницима за све евентуалне недоумице поводом овог питања.